دفتر امورسياسي و انتخابات
سخن روز :
۱۳۹۶ شنبه ۱ مهر
  • حضورمديركل سياسي وانتخابات درمراسم جشن دانش آموختگان دانشگاه پيام نور حضورمديركل سياسي وانتخابات درمراسم جشن دانش آموختگان دانشگاه پيام نور
    جعفرطولابي درمراسم جشن دانش آموختگان دانشگاه پيام نورلرستان اظهارداشت :حضورومشاركت مردم درهمه صحنه هاي انقلاب رمزموفقيت انقلاب است . وي همچنين بيان داشت : امام راحل علي رغم تمام شعارهاي مردم مبني براستقلال آزادي جمهوري اسلامي ،نوع نظام سياسي كشوررابه برگزاري رفراندوم واخذنظرازمردم موكول كردندكه نتيجه اين رفراندوم تاسيس نظام جمهوري اسلامي باحضور99درصدي مردم پاي صندوق هاي راي بود.
آغاز جنگ تحميلي - آغاز هفته دفاع مقدس
آغاز جنگ تحميلي - آغاز هفته دفاع مقدس
اخبار دفتر
حضورمديركل سياسي وانتخابات درمراسم جشن دانش آموختگان دانشگاه پيام نور حضورمديركل سياسي وانتخابات درمراسم جشن دانش آموختگان دانشگاه پيام نور
جعفرطولابي درمراسم جشن دانش آموختگان دانشگاه پيام نورلرستان اظهارداشت :حضورومشاركت مردم درهمه صحنه هاي انقلاب رمزموفقيت انقلاب است . وي همچنين بيان داشت : امام راحل علي رغم تمام شعارهاي مردم مبني براستقلال آزادي جمهوري اسلامي ،نوع نظام سياسي كشوررابه برگزاري رفراندوم واخذنظرازمردم موكول كردندكه نتيجه اين رفراندوم تاسيس نظام جمهوري اسلامي باحضور99درصدي مردم پاي صندوق هاي راي بود.
1393/11/21
Powered by DorsaPortal