2122
3
قوانين و مقررات

آيين نامه اجرايي فعاليت احزاب، جمعيت ها وانجمن هاي سياسي

ماده 1-در اين آيين نامه بجاي احزاب سازمان ها وجمعيت ها وانجمن هاي سياسي كلمه گروه ها يا گروه بكار برده مي شود.

ماده 2-تاسيس كنندگان گروه (هيئت مؤسس) اشخاص حقيقي هستند كه داراي شرايط زير مي باشند:

الف) نداشتن سوابق سوء مندرج درماده 7قانون احزاب

ب) داشتن حداقل25سال تمام

ج) التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

د) تابعيت ايراني

ﻫ) نداشتن سوءپيشينه كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي

تبصره1-حداقل تعداد اعضاي هيئت مؤسس و يا رهبري 3نفر مي باشد.

ماده3-متقاضيان تشكيل گروه بايد اين مدارك را در تهران و شهرستانها به فرمانداري محل تسليم نمايند و رسيد دريافت دارند.

الف) برگ درخواست طبق فرم وزارت كشور در 5 نسخه

ب) برگ مشخصات هيئت رهبري و اجرايي كشور در 5 نسخه

ج) مرامنامه، اساسنامه وآيين نامه انضباطي-مالي گروه در 2 نسخه

د) فتوكپي مصدق شناسنامه اعضاي هيئت مؤسس، رهبري و اجرايي هر يك در 4 برگ

ﻫ)گواهي عدم سوءپيشينه براي هر يك از اعضاي هيئت هاي مؤسس، رهبري و اجرايي

و) عكس جديد تمام رخ4×6شش قطعه

تبصره 1-هيئت رهبري به مجموعه افرادي اطلاق مي شود كه تعيين خط مشي كلي گروه بعهده آنها مي باشد.
هيئت مؤسس به افرادي گفته مي شود كه تاسيس گروه بعهده آنهاست.

هيئت اجرايي به مجموعه افرادي اطلاق مي شود كه اجراي تصميمات متخذه در هيئت رهبري و ساير كارهاي اجرايي گروه را بعهده دارند.

تبصره 2-مرامنامه گروه بايد مبين اين نكات باشد:

الف) آرمانها، نوع بينش نسبت به اديان رسمي، مسائل فرهنگي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، نظامي، اداري، قضايي و نظام قانون گذاري

ب) هدف از تشكيل گروه

ج) خط مشي كه براي رسيدن به هدف انتخاب مي شود.

تبصره 3- اساسنامه بايد حاوي اين نكات باشد:

الف) نوع تشكيلات

ب) اركان تشكيلات و تعريف و شرح وظايف و نحوه فعاليت و حد اختيارات و مسئوليت هر ركن

ج) نحوه ي تصويب مرامنامه واساسنامه و تغيير يا تجديد نظر در آنها

د) نحوه ي تصويب آيين نامه هاي اجرايي و دستورالعملها

ﻫ) نحوه تعيين هيئت رهبري و مسئولين اجرايي

و) منابع مالي

ز) شرايط عضويت

ح) نحوه ي انحلال

تبصره 4- تشخيص صلاحيت مسئولين اركان بعهده كميسيون ماده 10مي باشد.

ماده 4- تقاضاي تشكيل دفاتر فرعي در شهرستان بايد به فرمانداري محل تسليم شود. فرمانداري با در نظر گرفتن مسائل امنيتي، سياسي و اجتماعي محل نسبت به درخواست واصله اظهار نظر مي نمايد و نتيجه را به استانداري ارسال و استاندار ضمن اظهار نظر صريح مراتب را جهت اتخاذ تصميم به وزارت كشور اعلام مي كند.
تبصره 1- محل انبار، چاپخانه، تشكيل كلاس و نمايشگاه ها وكتابخانه ها و نظاير آن مشمول ماده فوق مي گردد.
تبصره2- گروهها بجز محلهاي مذكور در ماده4 و تبصره1ماده4 دفاتر خود در جاي ديگر بدون اطلاع و اجازه وزارت كشور حق فعاليت ندارد در صورت مشاهده تحت تعقيب قانوني قرار مي گيرند.

ماده 5- هرگونه تغيير در اساسنامه و مرامنامه بايد حداقل يك هفته قبل از اينكه به موقع اجراء گذاشته شود از طريق فرمانداري مربوط به اطلاع وزارت كشور برسد.

تبصره1-اساسنامه ومرامنامه و تغييرات آن پس از تاييد كميسيون ماده 10با هزينه گروه بايد در روزنامه رسمي كشور جمهوري اسلامي چاپ شود.

تبصره 2- اساسنامه و مرامنامه تغيير يافته پس از چاپ در روزنامه رسمي كشور جمهوري اسلامي ايران رسميت يافته و قابل اجرا مي باشد.

ماده 6- هرگونه تغيير در هيئت رهبري وكادر اجرايي بايد كتبا"طي نامه رسمي وممهور به مهر گروه ظرف يك هفته به فرمانداري محل اطلاع داده شود.

تبصره- اعضاي هيات رهبري يا اجرايي جديد بايد با در دست داشتن معرفي نامه رسمي از گروه مربوط به خود را تكميل نمايند.

ماده7-كليه كارهاي مقدماتي لازم براي تصميم گيري كميسيون ماده 10(دريافت تقاضا، تكميل فرمهاي مربوطه، تحقيقات لازم و نظاير آن) بعهده وزارت كشور مي باشد.

ماده8-پس از تسليم كليه مدارك مذكور در قانون توسط متقاضي، وزارت كشور ظرف مدت يك ماه تحقيقات لازم پيرامون هيئت مؤسس و ساير مسئولين را انجام داده و پرونده تنظيم شده را به كميسيون ماده 10احاله وشماره رديف مربوطه را به متقاضي خواهد داد.

 

2018/02/04
Powered by DorsaPortal