2449
1
شرح وظايف دفتر

شرح وظايف دفتر امور سياسي، انتخابات و تقسيمات كشوري:

1)حوزه سياسي:

الف)احزاب و گروههاي سياسي:

- بررسي گزارشات و مدارك واصله در مورد متقاضيان تاسيس حزب، جمعيت، انجمن سياسي و صنفي و انجمن اسلامي و يا اقليت هاي ديني شناخته شده در حوزه استان و انجام تحقيقات و اعلام نظر در اين زمينه به وزارت كشور

- پيگيري و تشكيل پرونده تشكيل هاي صنفي و سياسي جهت صدور مجوزهاي لازم

- نظارت و مراقبت مستمر از نحوه فعاليت احزاب، جمعيت، انجمن هاي اسلامي و ارسال گزارشات در اين موارد به وزارت كشور و ساير مراجع ذيربط

- دريافت و پيگيري درخواست هاي اقشار و گروه ها در رابطه با برپائي اجتماعات و راهپيمايي ها مطابق دستورالعمل هاي قانوني تهيه و تدوين برنامه ها و سياست هاي عمومي دولت و ابلاغ به فرمانداران و بخشداران در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه

ب)امورات سياسي:

- جمع آوري و جمع بندي اخبار و گزارشات سياسي استان و تجزيه و تحليل آن و انعكاس به وزارت كشور از طريق سامانه جامع اخبار سياسي

-انعكاس گزارش مطالب مطروحه توسط ائمه جمعه استان به وزارت كشور

- پيگيري و اجراي برنامه هاي مربوط به نشست هاي مستمر با نخبگان و شخصيت هاي ذي نفوذ سياسي و اجتماعي و فرهنگي به منظور آگاهي از ديدگاههاي آنها و تبادل نظر در رابطه با امور مربوط به استان

- بررسي مستمر فعاليت و ارزيابي عملكرد فرمانداران و بخشداران سطح استان

ج)كميسيون ها:

- كميسيون دانشجويي:

- پيگيري حل مسائل و مشكلات صنفي دانشجويان (اعم از خدمات رفاهي ، آموزشي و ...)

- پيشگيري از مسائل زمينه ساز نارضايتي هاي سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي ،رفاهي و ... در محيط هاي دانشگاهي و دانشجويي

- برنامه ريزي و تصميم سازي وپيگيري ايجاد زمينه هاي رشد و بالندگي و آگاهي بخشي سياسي و اجتماعي و فرهنگي قشر دانشجو در جامعه و مراكز علمي و دانشگاهي

-كميسيون كارگري:

- هماهنگ نمودن كليه ارگانهاي ذيربط و تبيين حدود و وظايف هر يك از آنها در رابطه با مسائل سياسي و امنيتي مراكز كارگري استان

- تصميم گيري هماهنگ در زمينه هاي سياسي و امنيتي مسائل كارگري در حدود اختيارات

- بحث و تبادل نظر درمورد مديران كارخانجات و ارجاع آن به كميسيون كارگري شوراي امنيت كشور

- ارائه پيشنهاد جهت تصميم گيري درمورد شيوه برخورد با اعتصابات و تشنجات در مقاطع مختلف زماني

- بررسي و تحليل نارضايتي ها ، معضلات كارخانجات استان و انعكاس آن به مسئولين از طريق كميسيون كارگري شوراي امنيت كشور

- هماهنگ نمودن سياستهاي كلي دولت در شرايط مختلف در برخورد با مسائل كارگري در منطقه

- كميسيون فرق و مذاهب:

- بررسي اخبار و گزارش هاي مربوط به مسائل قومي در سطح استان و پيش بيني زمينه هاي بروز مسائل سياسي، اجتماعي حوزه اقدام و ارائه راهكارهاي اجرايي و عملي براي پيشگير هاي لازم به شوراي تامين

- شناخت و تبيين ماهيت، اهداف و برنامه هاي سياسي و تبليغاتي گروهها و جريان هاي قومي، فرقه اي و مذهبي كه مغاير منافع ملي جهت گيري و حركت مي كنند و ارائه پيشنهادها و راهبردهاي پيشگيرانه به شوراي تامين استان

- تصميم سازي، پيگيري و اجراي ماموريتهايي كه در خصوص مسائل قومي، فرقه اي و مذهبي از طريق شوراي تامين استان و استاندار به كميسيون واگذار مي شود و انعكاس نتايج آن به شوراي تامين استان

2)انتخابات:

- پيگيري امور اجرايي و نظارت بر حسن اجراي انتخابات و راهنمايي و هدايت مجريان انتخابات در سطح استان

- بررسي طرحهاي واصله از ستاد وزارت كشور و ارائه نظر كارشناسي و همكاري در تهيه و تدوين بخشنامه ها، شيوه نامه ها و ارائه راهنمايي هاي لازم و ارسال دستورالعمل هاي انتخاباتي به فرمانداريها و بخشداريهاي تابعه

- بررسي مستمر و ارزيابي عملكرد واحدهاي تابعه در خصوص انتخابات و سنجش ميزان موفقيت يا عدم موفقيت طرح هاي اجرايي در حوزه هاي انتخابيه استان

- تهيه و ارائه گزارش نوبه اي از روند امور اجرايي انتخابات در سطح استان به مسئولين ذيربط و انطباق صورتجلسات انتخاباتي واصله با قوانين و آيين نامه هاي انتخاباتي و در صورت لزوم انعكاس كاستي ها به مسئولان مافوق و وزارت كشور جهت رفع نواقص

- برآورد اعتبارات، نيروي انساني، وسايل و لوازم مورد نياز براي برگزاري انتخابات در استان و اعلام به مسئولين مافوق و وزارت كشور و همكاري با حوزه هاي انتخابيه استان جهت تامين ملزومات برگزاري انتخابات

- پيگيري نواقص و ارائه راه حل براي رفع مشكلات و تنگناهاي فرمانداريهاي تابعه در خصوص برگزاري انتخابات و شركت در گردهمايي ها و جلسات توجيهي مجريان انتخابات

- مطالعه و بررسي شيوه هاي روز آمد و جديد برگزاري انتخابات و ارائه پيشنهاد كارشناسي در خصوص اصلاح قوانين و آيين نامه هاي انتخاباتي به منظور ارائه گزارش كارشناسي به معاون سياسي استاندار و دفتر انتخابات وزارت كشور

3)تقسيمات كشوري:

- بررسي و انجام مطالعات لازم درخصوص ساماندهي امور مربوط به ايجاد انتراع، الحاق، ادغام، تغيير مركزيت و يا تبديل نقاط مختلف استان به روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان در سطح استان در چارچوب ضوابط و تعاريف تقسيمات كشوري و بروز رساني اطلاعات و ارائه و ارسال گزارش توجيهي، اسناد و نقشه هاي مربوطه به وزارت كشور

- بررسي و انجام مطالعات لازم در مورد نامگذاري و تغيير نام عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري در چارچوب دستورالعمل ارسالي وزارت كشور و طرح موضوع در كميسيون نامگذاري استان و ارسال گزارش توجيهي و اسناد و مدارك مربوطه به ستاد

- بررسي و اظهار نظر در مورد تابعيت تقسيماتي نقاط جغرافيايي، اصلاح حريم و محدوده شهرها و بررسي ابهامات و اختلافات مرزي درون استاني و بين استاني و انطباق آن با مرزهاي تقسيمات كشوري با توجه به مستندات موجود

- تهيه، بازنگري و بهنگام سازي اطلاعات مكاني و عناوين مرتبط، نقشه هاي تقسيمات كشوري و لايه هاي اطلاعاتي مرتبط با آن در مقياسه مورد نياز و ارائه اطلاعات و نقشه هاي مربوط به تقسيمات كشوري استان به سازمانها، ادارات، نهادها و متقاضيان حقيقي و حقوقي

4)انتصابات:

- انجام امورات مربوط به انتصابات فرمانداران، معاونين فرماندار و بخشداران

- صدور احكام مربوط به انتصاب معاونين فرماندار و بخشداران

2017/10/07
Powered by DorsaPortal