1759
1
اطلاعات مديران

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

شماره مستقيم دفتر

روزهاي ملاقات

ايميل

1

ماشاءاله نعمتي

سرپرست دفتر سياسي، انتخابات و تقسيمات كشوري

33191132

روزهاي دوشنبه


2

عليرضا بيرانوند

معاون مدير كل دفتر سياسي، انتخابات و تقسيمات كشوري

33191173

--

Dr.a.beiranvand@gmail.com

2018/06/27
Powered by DorsaPortal