2594
2
آمار و اطلاعات قابل ارائه
تجميع نتايج اخذ آراي انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري استان لرستان به تفكيك شهرستان
رديف شهرستان واجدين شرايط اخذ رأي تعداد كل آراي مأخوذه تعداد آراي باطله مأخوذه تعداد آراي صحيح تعداد آراي حسن روحاني تعداد آراي سيد ابراهيم رئيس الساداتي تعداد آراي سيد مصطفي آقا مير سليم تعداد آراي سيد مصطفي هاشمي طبا
1 خرم آباد 406436 231577 6311 225266 132713 89628 1707 1218
2 بروجرد 281741 157965 5520 152445 80987 68401 2195 862
3 كوهدشت 143679 75913 796 75117 45340 28659 992 126
4 دورود 132254 87206 3349 83857 44990 37305 1165 397
5 اليگودرز 113489 75619 1608 74011 40752 32270 728 261
6 دلفان 111000 64139 1086 63053 34276 27920 757 100
7 ازنا 57974 44771 1628 43143 20282 22137 537 187
8 پلدختر 60947 40351 1152 39199 22159 16844 138 58
9 سلسله 61195 44537 1122 43415 18118 25054 187 56
10 چگني 33992 22040 482 21558 10423 11010 90 35
11 رومشكان 30901 17689 200 17489 8749 8679 47 14
جمع كل 1433608 861807 23254 838553 458789 367907 8543 3314
نتايج شمارش آراء رياست جمهوري به تفكيك بخش
رديف شهرستان بخش تعداد آراء كانديداها جمع آراء صحيح بخش جمع آراء ماخوذه بخش
آقاي روحاني آقاي رئيسي آقاي ميرسليم آقاي هاشمي طبا
1 خرم آباد مركزي 19365 17602 319 161 37447 38759
بيرانوند 4105 3447 131 14 7697 7966
زاغه 5668 3948 59 15 9690 9990
پاپي 3475 3743 23 8 7249 7389
2 بروجرد مركزي 8085 12600 407 129 21221 21984
اشترينان 5970 8492 200 94 14756 15447
3 كوهدشت مركزي 8618 5065 37 26 13747 13801
طرهان 4105 2859 45 44 7053 7151
كوهناني 5750 4258 35 20 10063 10197
درب گنبد 2822 2114 47 7 4990 5017
4 دورود مركزي 6727 8894 231 70 15922 16758
سيلاخور 3635 4064 137 55 7891 8177
5 اليگودرز مركزي 2686 3595 51 24 6356 6503
بشارت 1280 2016 34 11 3341 3373
زز و ماهرو  1306 4111 21 4 5442 5501
بربرود غربي 2674 1986 61 16 4737 4870
بربرود شرقي 3067 3483 95 15 6660 6743
6 دلفان مركزي 7355 6945 69 24 14393 14584
كاكاوند 4206 2668 22 9 6905 6938
خاوه 2720 3827 33 9 6589 6728
7 ازنا مركزي 3978 5090 116 26 9210 9609
جاپلق 1987 4809 77 22 6895 7075
8 پلدختر مركزي 6616 6202 53 24 12895 13232
معمولان 6407 4595 35 12 11049 11370
9 سلسله مركزي 4250 6948 53 19 11270 11521
فيروزآباد 2760 5494 33 4 8291 8485
10 چگني مركزي 3641 3304 30 13 6988 7189
ويسيان 3380 2954 30 8 6372 6494
شاهيوند 2672 4264 26 13 6975 7059
11 رومشكان مركزي 2957 3570 22 6 6555 6606
سوري 4107 3788 14 6 7915 7989
جمع كل 146374 156735 2546 908 306564 314505

منتخبين شوراهاي اسلامي شهر و شهرستانهاي استان:
بخشداري/فرمانداري شهر/روستا نام  نام خانوادگي تعداد راي
فرمانداري ازنا شهر ازنا عزت الله لك 4296
فرمانداري ازنا شهر مومن آباد حجت اله احمدي 548
فرمانداري ازنا شهر مومن آباد موسي بوالحسني 389
فرمانداري ازنا شهر ازنا محمد رسولي 4355
فرمانداري ازنا شهر مومن آباد مسعود رزاقي 353
فرمانداري ازنا شهر ازنا منوچهر خواجه دستگردي 4285
فرمانداري ازنا شهر ازنا هادي مرادي 4435
فرمانداري ازنا شهر ازنا سيدمسعود صالحي 4265
فرمانداري ازنا شهر مومن آباد معصومه مولائي 320
فرمانداري ازنا شهر مومن آباد مهدي فرهادي 324
فرمانداري اليگودرز شهر اليگودرز اميد آذرشب 5237
فرمانداري اليگودرز شهر اليگودرز اله بخش اداوي 6060
فرمانداري اليگودرز شهر شول آباد علي كليوندحسني 284
فرمانداري اليگودرز شهر اليگودرز مصطفي توكلي 5256
فرمانداري اليگودرز شهر شول آباد علي حيدري 304
فرمانداري اليگودرز شهر شول آباد قدرت اله مرادي 316
فرمانداري اليگودرز شهر شول آباد ايرج كماني 269
فرمانداري اليگودرز شهر اليگودرز لهراسب ميرزائي 7542
فرمانداري اليگودرز شهر اليگودرز علي محمد ملك محمودي 6311
فرمانداري اليگودرز شهر اليگودرز رضا بهمني 7335
فرمانداري اليگودرز شهر شول آباد ابراهيم حسني 294
فرمانداري اليگودرز شهر اليگودرز زينب كوشاري 6020
فرمانداري بروجرد شهر اشترينان محمد حسيني 1039
فرمانداري بروجرد شهر اشترينان حسن همتي روزبهاني 973
فرمانداري بروجرد شهر بروجرد علي روزبهاني 11466
فرمانداري بروجرد شهر اشترينان مهدي كريمي جلوداري 827
فرمانداري بروجرد شهر بروجرد موسي نيكوكار 6812
فرمانداري بروجرد شهر بروجرد اشرف چگني 7303
فرمانداري بروجرد شهر اشترينان نادر معظمي 604
فرمانداري بروجرد شهر بروجرد فريبرز محسني 9487
فرمانداري بروجرد شهر بروجرد محمد پرهام 10084
فرمانداري بروجرد شهر بروجرد محمدابراهيم بياتي 7212
فرمانداري بروجرد شهر بروجرد احسان دالوند 10743
فرمانداري بروجرد شهر بروجرد داود گودرزي 9164
فرمانداري بروجرد شهر اشترينان رضا حسيني 817
فرمانداري بروجرد شهر بروجرد رضا بهنودفر 6592
فرمانداري پلدختر شهر پلدختر افشار پيري 2663
فرمانداري پلدختر شهر معمولان سعيد كوشكي 1019
فرمانداري پلدختر شهر معمولان محمدرضا شمسي 1416
فرمانداري پلدختر شهر پلدختر نورالدين پورنصير 2690
فرمانداري پلدختر شهر پلدختر فرزاد حيدري 2669
فرمانداري پلدختر شهر معمولان رضا شاه كرمي 1053
فرمانداري پلدختر شهر پلدختر غلامرضا نصيري 2839
فرمانداري پلدختر شهر پلدختر مجتبي چراغي پور 3225
فرمانداري پلدختر شهر معمولان حشمت اله محمودوند 1468
فرمانداري پلدختر شهر معمولان رضا رحيمي مقدم 1303
فرمانداري خرم آباد شهر خرم آباد ولي الله رستمي نژاد 40086
فرمانداري خرم آباد شهر خرم آباد مهرداد علي پناه 10585
فرمانداري خرم آباد شهر خرم آباد سجاد بابائي 10296
فرمانداري خرم آباد شهر خرم آباد اسماعيل رضائي 12250
فرمانداري خرم آباد شهر بيرانشهر رضا بيرانوند 350
فرمانداري خرم آباد شهر بيرانشهر جواد بيرانوند 349
فرمانداري خرم آباد شهر زاغه طاهر وطن دوست 389
فرمانداري خرم آباد شهر سپيددشت محمود وفائي 680
فرمانداري خرم آباد شهر خرم آباد اردشير دريكوندي 10906
فرمانداري خرم آباد شهر زاغه جعفر جوادي منش 432
فرمانداري خرم آباد شهر خرم آباد علي محمد صالحي نسب 12187
فرمانداري خرم آباد شهر زاغه شاپور كرمي پور 441
فرمانداري خرم آباد شهر زاغه حميد دالوند 480
فرمانداري خرم آباد شهر زاغه حسين دالوند 499
فرمانداري خرم آباد شهر خرم آباد علي ماكنعلي 10814
فرمانداري خرم آباد شهر خرم آباد رستم كوشكي 12265
فرمانداري خرم آباد شهر سپيددشت ابوالفضل فلاح 731
فرمانداري خرم آباد شهر سپيددشت سعيد وفائي 578
فرمانداري خرم آباد شهر سپيددشت سيدخدارحم ارين 786
فرمانداري خرم آباد شهر بيرانشهر فرهاد پيرداده بيرانوند 420
فرمانداري خرم آباد شهر بيرانشهر حوا بيرانوند 475
فرمانداري خرم آباد شهر سپيددشت مسعود عباسي 850
فرمانداري خرم آباد شهر خرم آباد زهرا نظري 11302
فرمانداري خرم آباد شهر بيرانشهر علي بابائي 411
فرمانداري دلفان شهر نورآباد حسن كوراني 6195
فرمانداري دلفان شهر نورآباد مولا علي نژاد 4932
فرمانداري دلفان شهر نورآباد علي رضائيان 6181
فرمانداري دلفان شهر نورآباد افشين صفري 4860
فرمانداري دلفان شهر نورآباد سيدحرمت اله مشعشعي 7708
فرمانداري دلفان شهر نورآباد سيدعبداله موسوي لرستاني 4877
فرمانداري دلفان شهر نورآباد محمودعلي ميرزائي 5625
فرمانداري دورود چالانچولان ستار بيرانوند 378
فرمانداري دورود دورود محمد نيك بخت 5385
فرمانداري دورود دورود ياسر ساكي 7524
فرمانداري دورود دورود معصومه فولادوندمنصوري 5417
فرمانداري دورود دورود احمدرضا نامداري چكان 5430
فرمانداري دورود دورود نرگس حاجيوند 6266
فرمانداري دورود دورود جواد كياني 5690
فرمانداري دورود چالانچولان يحيي ياراحمدي 311
فرمانداري دورود چالانچولان سعيد ياراحمدي 351
فرمانداري دورود چالانچولان علي زرين كاسه 358
فرمانداري دورود چالانچولان علي بختياري 294
فرمانداري دورود دورود صادق لشني زند 5426
فرمانداري دوره شهر سراب دوره اصغر حسنوند 383
فرمانداري دوره شهر سراب دوره هوشنگ اميري 381
فرمانداري دوره شهر سراب دوره امين چگني 393
فرمانداري دوره شهر سراب دوره سعيدرضا بيژنوند 373
فرمانداري دوره شهر ويسيان منصوره احمدي 413
فرمانداري دوره شهر سراب دوره غلامعلي شيخي 377
فرمانداري دوره شهر ويسيان مبين نادري 614
فرمانداري دوره شهر ويسيان داريوش احمدي 478
فرمانداري دوره شهر ويسيان فرحناز ويس كرمي 482
فرمانداري دوره شهر ويسيان فيروز ويسكرمي 403
فرمانداري رومشگان شهر چغابل برومند امرائي 1137
فرمانداري رومشگان شهر چغابل سجاد امرائي 1068
فرمانداري رومشگان شهر چغابل عبدالله امرائي 688
فرمانداري رومشگان شهر چغابل بساط امرائي 1188
فرمانداري رومشگان شهر چغابل سيروس رحمانزاده 1000
فرمانداري سلسله شهر الشتر حميد رشيدي حسنوند 5935
فرمانداري سلسله شهر الشتر نجمه منظمي 6114
فرمانداري سلسله شهر الشتر صمد اميري 6161
فرمانداري سلسله شهر فيروز آباد آيت نادريان فيروزآباد 971
فرمانداري سلسله شهر الشتر علي بهرام آبادي 6132
فرمانداري سلسله شهر فيروز آباد ايت قاسمي خياط 635
فرمانداري سلسله شهر فيروز آباد ياسر نعمتي 1067
فرمانداري سلسله شهر فيروز آباد علي دهقاني فيروزآباد 740
فرمانداري سلسله شهر الشتر سجاد اميري 6184
فرمانداري سلسله شهر فيروز آباد حسن فتحي كركر 762
فرمانداري كوهدشت شهر كوناني قباد دهقان نژاد 1421
فرمانداري كوهدشت شهر كوهدشت برومند سوري منفرد 4973
فرمانداري كوهدشت شهر كوهدشت صيدكريم گراوند 5391
فرمانداري كوهدشت شهر گراب حشمت آدينه وند 716
فرمانداري كوهدشت شهر كوناني نادر پيري زاده 1604
فرمانداري كوهدشت شهر گراب فرشاد بهمني 784
فرمانداري كوهدشت شهر كوهدشت كامران تيموري 5002
فرمانداري كوهدشت شهر كوناني علي منصوري 1390
فرمانداري كوهدشت شهر گراب سجاد رفيعي 739
فرمانداري كوهدشت شهر كوناني چنگيز بهاري 1683
فرمانداري كوهدشت شهر كوهدشت رضا ميرزائي اصل 5216
فرمانداري كوهدشت شهر كوهدشت عباداله گراوند 4833
فرمانداري كوهدشت شهر درب گنبد علي سليماني 289
فرمانداري كوهدشت شهر درب گنبد سيدمحمد موسوي 326
فرمانداري كوهدشت شهر درب گنبد امين متولي 320
فرمانداري كوهدشت شهر گراب مسعود نجفي 869
فرمانداري كوهدشت شهر كوهدشت يحيي كرميان عبدلي 4771
فرمانداري كوهدشت شهر گراب محمد شعباني 883
فرمانداري كوهدشت شهر درب گنبد سيدمحمدسجاد موسوي 373
فرمانداري كوهدشت شهر كوناني سيروس منصوري 1419
فرمانداري كوهدشت شهر كوهدشت كريم دوستي 5544
فرمانداري كوهدشت شهر درب گنبد سيداصغر موسوي 338
 
2017/11/05
Powered by DorsaPortal